Klimek's Tavern in North Tonawanda

Klimek's Tavern

685 Oliver St
North Tonawanda, NY 14120
Phone » 716-694-0487


Picture of Klimek's Tavern

Picture of Klimek's Tavern

Picture of Klimek's Tavern Picture of Klimek's Tavern

Daily Events at Klimek's Tavern

Map of Klimek's Tavern