Dark Horse Tavern in Syracuse

Dark Horse Tavern

4312 E Genesee St
Syracuse, NY 13214
Phone » 315-446-3180


Picture of Dark Horse Tavern

Picture of Dark Horse Tavern

Picture of Dark Horse Tavern Picture of Dark Horse Tavern

Daily Events at Dark Horse Tavern

Map of Dark Horse Tavern